• Τοπογραφικά

  Είμαστε σε θέση να παρέχουμε μετρήσεις ακριβείας με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό για κάθε περίπτωση, αγοραπωλησίες, νέες άδειες, οριοθετήσεις κλπ.
  +Περισσότερα
 • Άδειες

  Αναλαμβάνουμε να εκδώσουμε για εσάς την άδεια για κάθε νέο κτίριο που επιθυμείτε να κατασκευάσετε ή για ήδη υπάρχοντα κτίρια που χρήζουν νομιμοποίησης. Αναλαμβάνουμε επίσης κάθε τύπου άδεια που αφορά τη λειτουργία της επιχείρησης σας, υγειονομικού ενδιαφέροντος, βιοτεχνικών, κτηνοτροφικών μονάδων κλπ.
  +Περισσότερα
 • Μηχανολογικές Μελέτες

  Αναλαμβάνουμε την διεκπεραίωση κάθε είδους μηχανολογικής μελέτης για οποιαδήποτε χρήση και για κάθε επιχείρηση ή ιδιώτη.
  +Περισσότερα
 • Κατασκευή

  Η εταιρία μας είναι σε θέση να κατασκευάσει στις πιο συμφέρουσες τιμές και πάντα στο χρονοδιάγραμμα που συμφωνεί με τους πελάτες της το έργο που θα της αναθέσουν. Δείτε αναλυτικά όλες τις υπηρεσίες που παρέχουμε στο τομέα της κατασκευής
  +Περισσότερα
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Βρείτε μας εδώ

Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας

Τεχνικός Ασφαλείας
Σύμφωνα με το ΠΔ 17/96 (ΕΑΕΔ 1996 σελ. 197) "Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ" σε όλες τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου οικονομικής δραστηριότητας και αριθμού εργαζομένων, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να παρέχει στους εργαζομένους υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης δηλαδή υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας.
Σύμφωνα με το άρθρ. 4 του διατάγματος στις επιχειρήσεις που απασχολούν 50 και άνω εργαζομένους ο εργοδότης έχει υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας.
Με την επιφύλαξη ειδικοτέρων διατάξεων στις επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας.
Ανάλογα με την επικινδυνότητα της κάθε επιχείρησης και τον αριθμό των εργαζομένων όπως προβλέπεται από ΠΔ 297/88 και 17/96 καθορίζεται ο ελάχιστος χρόνος απασχόλησης του τεχνικού ασφαλείας και του γιατρού εργασίας καθώς επίσης και τα απαραίτητα τυπικά προσόντα του Τεχνικού ασφαλείας (γνώσεις, ειδικότητα, επιμόρφωση κ.λπ.).
Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου
Η γραπτή εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου στον  εργασιακό χώρο εισήχθη ως υποχρέωση του εργοδότη μέσω του Π.Δ 17/96. Η Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου αποτελεί μια συστηματική εξέταση όλων των πλευρών κάθε διεξαγόμενης εργασίας από την επιχείρηση, με σκοπό:
• Να εντοπισθούν οι πηγές του επαγγελματικού κινδύνου, δηλαδή τι θα μπορούσε να προκαλέσει κινδύνους για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων.
• Να γίνει ποιοτική ανάλυση της επικινδυνότητας.
• Να γίνει ποσοτική ανάλυση της ατομικής επικινδυνότητας.
• Να διαπιστωθούν κατά πόσον και με ποια μέτρα μπορούν οι πηγές κινδύνων να εξαλειφθούν ή οι κίνδυνοι αυτοί να αποφευχθούν.
• Να καταγράφουν τα μέτρα πρόληψης που ήδη εφαρμόζονται και να προταθούν αυτά που πρέπει συμπληρωματικά να ληφθούν για τον έλεγχο των κινδύνων και την προστασία των εργαζόμενων.
Σύμφωνα με το Νόμο 3850/2010 (Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων) όλες οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτου δραστηριότητας και αριθμό απασχολούμενου προσωπικού, οφείλουν να διαθέτουν Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου. Μέσω της Γραπτής Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου ο ιδιοκτήτης της εταιρίας λαμβάνει γνώση όλων των κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, που προέρχονται από την επαγγελματική έκθεση στους βλαπτικούς παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος, προς λήψη ανάλογων προληπτικών μέτρων.
Οι έλεγχοι από το αρμόδιο υπουργείο (Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας) και από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες αυτού (ΣΕΠΕ - ΚΕΠΕΚ) έχουν εντατικοποιηθεί και έχουν μεταφερθεί πλέον πέρα από τη βιομηχανία και στα μικρά εμπορικά καταστήματα και στις εταιρίες παροχής υπηρεσιών. Σύμφωνα με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία το ΚΕΠΕΚ επιβάλλει πρόστιμα 1.500-30.000 € καθώς και μπορεί να προβεί σε κλείσιμο επιχειρήσεων λόγω μη ύπαρξης Γραπτής Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου.