Βεβαιώσεις Μηχανικού

  • Εκτύπωση

Η Βεβαίωση Μηχανικού του Ν.4495/2017 περί μη ύπαρξης αυθαιρεσιών είναι απαραίτητο στοιχείο για κάθε αγοραπωλησία ακινήτου, ακόμα κι αν πρόκειται για αδόμητο οικόπεδο ή αγροτεμάχιο. Ένας μηχανικός επισκέπτεται το ακίνητο, συγκρίνει την πραγματική κατάσταση με τα εγκεκριμένα σχέδια της πολεοδομίας και τυχόν δικαιολογητικά τακτοποίησης αυθαιρεσιών και εκδίδεται η βεβαίωση μηχανικού. Σε περίπτωση που η βεβαίωση αφορά αδόμητο οικόπεδο ή αγροτεμάχιο, ο μηχανικός πραγματοποιεί αυτοψία, συλλέγει επικυρωμένα αντίγραφα των διαγραμμάτων του γηπέδου (απόσπασμα χάρτη) και κατόπιν εκδίδει τη βεβαίωση. Σε ενδεχόμενη περίπτωση μη ύπαρξης των παραπάνω αποσπασμάτων, είναι απαραίτητη ή σύνταξη νέου τοπογραφικού διαγράμματος.

Η Βεβαίωση μηχανικού του Ν.4495/2017, έχει ισχύ δύο μηνών.